Mã số karaoke HALLELUJAH I LOVE HER SO 5 số Ray Charles 34029

34029

HALLELUJAH I LOVE HER SO

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Ray Charles

Lời bài hát HALLELUJAH I LOVE HER SO

¦Let me tell you bout ŸŽ a girl I know ŸŽ she's my baby and ŸŽ she lives next door ŸŽ every mornin fore ŸŽ the sun comes up ŸŽ she brings my coffee ŸŽ in my favorite cup ŸŽ that's why I know ŸŽ yes I know ŸŽ hallelujah I just ŸŽ love her so ŸŽ when I'm in trouble ŸŽ and I have no friends ŸŽ I know she'll be with ŸŽ me until the end ŸŽ everybody ask me ŸŽ how I know ŸŽ I smile at them and ŸŽ say she told me so ŸŽ that's why I know ŸŽ yes I know ŸŽ hallelujah I just ŸŽ love her so ŸŽ now if I call her on ŸŽ the telephone ŸŽ and tell my baby that ŸŽ I'm all alone ŸŽ by the time I count ŸŽ from one to fore ŸŽ I hear her ŸŽ on my door ŸŽ in the evening when ŸŽ the sun goes down ŸŽ when there is nobody ŸŽ else around ŸŽ she kisses me and she ŸŽ holds me tight ŸŽ and tells me daddy every ŸŽ things all right ŸŽ that's why I know ŸŽ yes I know ŸŽ hallelujah I just ŸŽ love her so ŸŽ let me tell you bout ŸŽ a girl I know ŸŽ she's my baby and ŸŽ she lives next door ŸŽ every mornin fore ŸŽ the sun comes up ŸŽ she brings my coffee ŸŽ in my favorite cup ŸŽ that's why I know ŸŽ yes I know ŸŽ hallelujah I just ŸŽ love her so ŸŽ when I'm in trouble ŸŽ and I have no friends ŸŽ I know she'll be with ŸŽ me until the end ŸŽ everybody ask me ŸŽ how I know ŸŽ I smile at them and ŸŽ say she told me so ŸŽ that's why I know ŸŽ yes I know ŸŽ hallelujah I just ŸŽ love her so ŸŽ now if I call her on ŸŽ the telephone ŸŽ and tell my baby that ŸŽ I'm all alone ŸŽ by the time I count ŸŽ from one to fore ŸŽ I hear her ŸŽ on my door ŸŽ in the evening when Ÿ
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hallelujah i love her so Mã số karaoke HALLELUJAH I LOVE HER SO 5 số Ray Charles 34029 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hallelujah i love her so
hallelujah i love her so karaoke ma so, hallelujah i love her so karaoke 5 so, hallelujah i love her so ma so karaoke, karaoke ma so hallelujah i love her so, ma karaoke hallelujah i love her so, ma so bai hat hallelujah i love her so, tim ma so karaoke hallelujah i love her so, ma so hallelujah i love her so, hallelujah i love her so karaoke, ma bai hat hallelujah i love her so, ma so bai hallelujah i love her so, hallelujah i love her so ma so, ma bai hallelujah i love her so, ma so karaoke 5 so hallelujah i love her so, ma so karaoke 5 so bai hallelujah i love her so, msbh hallelujah i love her so, ma so karaoke bai hallelujah i love her so, karaoke 5 so hallelujah i love her so